FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Stop out là gì?

Mức ký quỹ (%) được hiển thị trên nền tảng giao dịch và được tính như sau: Vốn tức thời / Ký quỹ yêu cầu X 100.

FxPro cung cấp chính sách Bảo vệ vốn âm (nằm trong tài liệu: Chính sách thực thi lệnh) để đảm bảo rằng khách hàng không thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư tổng.

Mức dừng (stop out) là 50% áp dụng tất cả các loại tài khoản.

Đối với tài khoản cTrader, ' Smart Stop Out ' sẽ được sử dụng.

Bài viết này có hữu ích?