FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Tại sao lệnh chờ xử lý của tôi không được thực hiện?

Nếu lệnh chờ của bạn chưa được thực thi, có thể là do bạn không có đủ tiền để mở lệnh khi lệnh chờ được kích hoạt. Nếu trường hợp này xảy ra, lệnh chờ đã xóa sẽ xuất hiện trong lịch sử tài khoản của bạn.
Ngoài ra, lệnh đang chờ xử lý của bạn có thể chưa được thực hiện do chưa đạt đến giá đã chỉ định. Xin lưu ý rằng đối với lệnh bán đang chờ xử lý, giá bid phải đạt đến mức được chỉ định của bạn; đối với lệnh mua đang chờ xử lý, giá ask phải đạt đến mức được chỉ định của bạn.
Bài viết này có hữu ích?