FxPro Help Centre: Verification

Thông tin cá nhân của tôi có an toàn với bạn không?

FxPro thực hiện các biện pháp phòng ngừa cao để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được giữ trong sự an toàn tuyệt đối. Mật khẩu của bạn được mã hóa và các chi tiết cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật và không ai có thể truy cập được, ngoại trừ một số lượng rất nhỏ các thành viên được ủy quyền của nhân viên.
Bài viết này có hữu ích?