Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Số dư (undefined)

Số tiền mà nhà giao dịch hiện có sẵn trong tài khoản giao dịch của họ.