Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tiền tệ cơ sở (undefined)

Đơn vị tiền tệ cơ sở là đơn vị tiền tệ đầu tiên trong cặp. Tỷ giá hối đoái đã cho biết số lượng đơn vị tiền tệ thứ hai trong cặp (đơn vị tiền tệ báo giá) được yêu cầu để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở.