Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tâm lý bi quan (undefined)

Tâm lý bi quan là cảm giác tiêu cực xung quanh giá trị và triển vọng tương lai của tài sản cơ bản. Tâm lý bi quan trước khi gia nhập thị trường và khiến các nhà đầu tư bắt đầu bán.