Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Sự kiện Black Swan (undefined)

Được giới thiệu bởi Nassim Nicholas Taleb, thuật ngữ này đề cập đến những sự kiện bất ngờ có hiệu ứng gõ cửa lớn. Ý tưởng cho rằng các sự kiện ngoại lai này trước đây có ảnh hưởng không cân xứng đến các vấn đề toàn cầu và gần như không thể thấy trước được.