Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Trái phiếu (undefined)

Một loại tài sản với quyền sở hữu quyền riêng, trái phiếu bảo đảm thu nhập cố định, trong đó người phát hành vay tiền từ nhà đầu tư, đồng ý thanh toán lãi suất được xác định trước và thanh toán nợ vào một ngày cụ thể sau đó. Trái phiếu có thể được phát hành bởi các tập đoàn, tổ chức tài chính hay chính phủ. Tiền lãi được trả sáu tháng một lần, được gọi là đến kì hạn khi khoản vay đến hạn thanh toán.