Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tâm lý thị trường tăng (undefined)

Tâm lý thị trường tăng là cảm giác tích cực và niềm tin nhà đầu tư ngày càng tăng xung quanh giá trị và hiệu suất trong tương lai của một tài sản hoặc thị trường cơ bản. Cảm giác tích cực này thường đi trước khi thị trường tăng và khuyến khích các nhà đầu tư khác mua.