Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Mẫu biểu đồ (undefined)

Trong các mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật, một số hình thức được chính thức hóa nhất định mà nhà giao dịch cố gắng xác định trong khi biểu đồ giá thị trường luôn thay đổi. Những mô hình này được cho là các chỉ số đáng tin cậy về biến động giá trong tương lai.