Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh đóng (undefined)

Lệnh đóng là lệnh tự động đóng vị thế mở khi giá của một tài sản đạt đến mức được xác định trước. Lệnh đóng được sử dụng để tự động khóa lợi nhuận hoặc ngăn chặn việc mất lợi nhuận từ việc duy trì không cần thiết dẫn đến rủi ro.