Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Bàn điều khiển (undefined)

Trong giao dịch ngoại hối, Bàn điều khiển được điều hành bởi các nhà môi giới hoạt động như các nhà hoạch định thị trường. Xử lý các giao dịch, can thiệp giữa các nhà giao dịch và các nhà cung cấp thanh khoản. Điều này cho phép họ thiết lập mức độ thanh khoản và giá được cung cấp cho các nhà giao dịch, cũng như có thể giao dịch ngược lại với nhà đầu tư. Họ tạo ra thị trường để khách hàng giao dịch và quản lý rủi ro của chính họ trên đó.