Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Vốn (undefined)

1. Khi giao dịch, vốn chủ sở hữu của bạn là số dư tài khoản, cộng hoặc trừ khoản lãi và lỗ chưa thực hiện từ bất lệnh đang mở nào của bạn. Nó được tính như sau: Vốn chủ sở hữu=Số dư +/- Lãi/lỗ thả nổi.

2. Cổ phiếu hoặc chứng khoán khác đại diện cho quyền sở hữu của một tài sản cụ thể.