Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Trung bình di động theo hàm mũ (EMA) (undefined)

Trung bình di động theo hàm mũ theo dõi giá trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian được định sẵn, nhưng không giống như đường trung bình di động đơn giản (SMA), các phép tính EMA cho trọng số nhiều hơn với các dữ liệu gần nhất. Kết quả là EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá hơn so với SMA. Hai trong số các EMA phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật là đường trung bình di động 12 và 26.