Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lãi và lỗ thả nổi (undefined)

Lợi nhuận và thua lỗ liên quan đến khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ bất kỳ lệnh mở nào hiện đang được một nhà giao dịch nắm giữ.