Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Dư ký quỹ (undefined)

Dư ký quỹ đề cập đến số tiền trong tài khoản giao dịch hiện không được sử dụng để đảm bảo bất kỳ lệnh mở nào. Nó được tính như sau: Dư ký quỹ= Vốn chủ sở hữu - Ký quỹ đã sử dụng.