Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giao dịch chạy trước (undefined)

Chạy trước là hành vi bất hợp pháp của các nhà môi giới hoạt động vì lợi ích riêng của họ khi biết trước về các sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ, một nhà môi giới mua chứng khoán với tài khoản cá nhân ngay trước khi thực hiện một giao dịch lớn thay mặt cho khách hàng được coi là hoạt động trước vì lệnh nhỏ hơn rất có khả năng được hưởng lợi từ việc tăng giá do việc thực hiện lệnh lớn.