Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phân tích cơ bản (undefined)

Phân tích cơ bản là một phương pháp phân tích thị trường chủ yếu tập trung vào các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến giá của chứng khoán. Trường phái phân tích này giả định rằng chứng khoán luôn luôn là giá cao hơn hoặc thấp hơn, do đó thường xuyên tự điều chỉnh theo hướng giá trị thực của chúng. Các nhà phân tích cơ bản tập trung vào khí hậu kinh tế, địa chính trị và xã hội, cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô như: sản lượng, thu nhập, thất nghiệp, GDP, lạm phát/giảm phát. Mục đích của loại phân tích này là để xác định liệu một chứng khoán nhất định có cao hay thấp hơn giá trị thực để có điều chỉnh thích hợp.