Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Hợp đồng tương lai (undefined)

Hợp đồng tương lai cho phép người mua và người bán thỏa thuận về giá của một tài sản được trao đổi vào một ngày sau đó. Một người mua trong một hợp đồng tương lai hy vọng rằng tài sản sẽ tăng giá trị. Người bán hy vọng rằng tài sản sẽ giảm giá trị. Tương lai khá giống với kỳ hạn, trong đó cả hai hợp đồng bảo đảm giá cho một giao dịch được hoãn lại, tuy nhiên các hợp đồng tương lai khác với kỳ hạn ở một số điểm chính. Thứ nhất, hợp đồng tương lai được giao dịch qua một sàn giao dịch, điều này có nghĩa là chúng phải được chuẩn hóa và vì vậy sẽ cứng nhắc hơn. Thứ hai, tương lai được xem là thị trường hàng ngày, có nghĩa là sự khác biệt về giá trị từ thời điểm hợp đồng được nhập vào được giải quyết hàng ngày giữa người mua và người bán, không giống như tiền gửi được thanh toán vào cuối hợp đồng. Cuối cùng, tương lai thường được sử dụng bởi các nhà đầu cơ không có ý định sở hữu tài sản đang được giao dịch; điều này có nghĩa là các hợp đồng tương lai thường đóng cửa trước khi chúng đến hạn. Ngược lại,kỳ hạn được sử dụng bởi người bán như nông dân, những người muốn phòng hộ chống lại bất ổn giá và vì vậy hàng hóa được giao dịch thường được trao đổi vào lúc đáo hạn của hợp đồng.

Other terms in this category