Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh tồn tại hết ngày (undefined)

Lệnh tồn tại hết ngày, như tên cho thấy, chỉ có hiệu lực cho đến cuối ngày giao dịch, tại thời điểm đó chúng sẽ tự động bị đóng.