Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

GTC (Lệnh có giá trị đến khi huỷ bỏ) (undefined)

Lệnh có giá trị đến khi huỷ là các lệnh đang chờ xử lý được đặt để duy trì hợp lệ vô thời hạn hoặc cho đến khi chúng bị khách hàng hủy.