Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

GTD (Lệnh tồn tài đến Ngày/Giờ) (undefined)

GTD là các lệnh đang chờ xử lý có thể được đặt để vẫn hợp lệ cho đến ngày được chỉ định trong tương lai. Nếu lệnh GTD chưa được thực hiện vào ngày trong tương lai, lệnh này sẽ tự động bị hủy.