Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Diều hâu (undefined)

Một ngân hàng trung ương, hoặc cố vấn kinh tế, có chính sách được xác định bằng cách chủ yếu quan tâm đến lãi suất. Diều hâu có xu hướng ủng hộ việc giữ lãi suất tương đối cao để lạm phát giảm. Một cách khác để mô tả chính sách của diều hâu là nói rằng họ không quan tâm đến tăng trưởng kinh tế vì họ đang giữ áp lực lạm phát trong kiểm soát. Các chính sách hoặc tuyên bố được thực hiện cho hiệu ứng này được mô tả là ‘hawkish’.