Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tiền nóng (undefined)

Tiền nóng mô tả một dòng đầu tư đầu cơ từ nền kinh tế này sang nền kinh tế khác để tận dụng lợi thế của lãi suất cao hơn.