Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Kiwi (undefined)

Kiwi là biệt danh thị trường của đồng đô New Zealand.