Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lagging Indicator (undefined)

Lagging Indicator là các chỉ số kỹ thuật ghi nhận thay đổi sau khi các biến động kinh tế đã xảy ra. Một ví dụ điển hình của nó là việc làm vì nó sẽ có xu hướng tăng hoặc giảm sau khi nền kinh tế lớn đã đi lên hoặc đi xuống.