Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Độ trễ (undefined)

Độ trễ giao dịch đề cập đến khoảng thời gian giữa một lệnh được đặt và thực thi lệnh đó. Độ trễ thấp là tốt vì nó có nghĩa là một nhà đầu tư có khả năng đảm bảo mức giá cao hơn cho một công cụ trước khi thị trường chuyển động. Các nhà giao dịch thuật toán của FxPro có thể giảm độ trễ khi đăng ký dịch vụ VPS của chúng tôi. Bằng cách tải các thuật toán vào Virtual Private Server, chúng có thể giảm độ trễ giao dịch xuống chỉ còn 1 mili giây và chạy các thuật toán chính xác mà không cần phải có nền tảng giao dịch riêng. Tìm hiểu thêm về FxPro VPS tại đây .