Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Leading Indicator (undefined)

Leading indicator là các chỉ số kinh tế thay đổi trước khi nó được cảm nhận bởi nền kinh tế nói chung. Cung tiền, Giấy phép xây dựng và Đơn đặt hàng sản xuất đều được coi là leading indicator.