Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thanh khoản (undefined)

Tính thanh khoản đề cập đến mức độ một tài sản có thể dễ dàng được mua hoặc bán trên một thị trường nhất định. Một tài sản có tính thanh khoản cao là một tài sản có thể được mua và bán với số lượng lớn mà không có thay đổi đáng kể đến giá thị trường của nó.