Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lot (undefined)

Lots được sử dụng để chuẩn hóa số lượng các công cụ tài chính và tài sản cơ bản, trong Forex, lots là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở trong một cặp tiền.