Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Margin (undefined)

Margin đề cập đến số tiền mà các nhà giao dịch bắt buộc phải có trong tài khoản của họ để đảm bảo các lệnh mở của họ.