Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Margin Level (Mức ký quỹ) (undefined)

Mức ký quỹ là số tiền mà một nhà giao dịch có sẵn để mở các lệnh khác. Được biểu thị bằng phần trăm, nó là tỷ lệ vốn được sử dụng để ký quỹ. Khi nó giảm xuống 100%, điều này có nghĩa là tất cả các khoản ký quỹ hiện có đang được sử dụng và không có giao dịch nào khác có thể được mở. Nó được tính như sau: Mức ký quỹ=Vốn chủ sở hữu/Số dư * 100.