Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh thị trường (undefined)

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán theo giá thị trường hiện tại. Nó được thực hiện ngay khi nhà giao dịch nhấp vào mua hoặc bán.