Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Độ lệch tối đa (undefined)

Trong cửa sổ thực hiện lệnh của MT4, bạn có thể chọn đặt độ lệch tối đa trong phạm vi pip cho các lệnh của mình. Khi hộp độ lệch tối đa được bỏ chọn, lệnh của bạn sẽ chỉ được thực hiện nếu nó có sẵn với mức giá chính xác mà bạn yêu cầu, nếu không sẽ bị từ chối. Độ lệch tối đa cho phép bạn chỉ định phạm vi số pip có thể chấp nhận được trong trường hợp không thể thực hiện lệnh ở mức giá được yêu cầu. Nói cách khác, việc kiểm tra hộp độ lệch tối đa và đặt nó thành hai pip cho biết rằng bạn sẵn sàng chấp nhận một mức giá lệch 2 pip cao hơn hoặc thấp hơn giá được yêu cầu. Bằng cách này, bạn có thể giảm số lượng lệnh bị từ chối, đặc biệt hữu ích vào những thời điểm biến động thị trường cao.