Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Micro lot (undefined)

Micro lot bằng 1 phần 100 của 1 lot, trong giao dịch ngoại hối, micro lot bằng 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở trong một cặp.