Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Mini Lot (undefined)

Mini lot bằng 1 phần 10 của 1 lot, trong giao dịch ngoại hối, 1 mini lot bằng 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở trong một cặp.