Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giá thầu tối thiểu (undefined)

Tỷ lệ giá thầu tối thiểu là lãi suất tái cấp vốn chính được Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đặt hàng tháng. Điều này khá quan trọng đối với các nhà giao dịch tiền tệ vì lãi suất là trung tâm định giá tiền tệ. Thông báo giá thầu tối thiểu có xu hướng được thị trường dự đoán chính xác và do đó đã được định giá. Tuy nhiên, cuộc họp ECB diễn ra 45 phút sau khi phát hành dữ liệu này, quan trọng hơn nhiều để đảm bảo tuân theo và thường tạo ra rất nhiều biến động. Bất cứ khi nào Chủ tịch ECB nói, các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải chú ý mọi từ ngữ của ông ta vì bất kỳ gợi ý nào về thay đổi lãi suất trong tương lai cũng làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế nói chung.