Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Không can thiệp lệnh (NDD) (undefined)

Các công ty môi giới hoạt động với mô hình Không can thiệp lệnh thông qua các giao dịch họ nhận được từ khách hàng của họ, gửitrực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản. Họ không can thiệp bằng bất kỳ cách nào giữa nhà giao dịch và thị trường.