Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Quyền chọn (undefined)

Quyền chọn là công cụ tài chính đảm bảo quyền, mặc dù không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một tài sản nhất định ở một mức giá nhất định vào một ngày cụ thể. Người bán quyền chọn được gọi là người viết quyền chọn và người mua được gọi là chủ sở hữu quyền chọn. Trong quyền chọn, giao dịch mua một quyền chọn trên một tài sản cụ thể là ‘Call’ và bán là ‘Put’.