Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đặt lệnh (undefined)

Lệnh là lệnh của nhà giao dịch cho nhà môi giới mua hoặc bán bảo mật được chỉ định.