Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Dao động (undefined)

Trong phân tích kỹ thuật, các chỉ số kỹ thuật hoạt động bằng cách vẽ kết quả đầu ra của một chỉ báo xu hướng giữa hai giá trị cực đoan được gọi là các bộ dao động. Dao động được sử dụng khi các nhà đầu tư xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức.