Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chu kỳ (undefined)

Trong giao dịch, chu kỳ là một đơn vị tiêu chuẩn hóa thời gian được sử dụng trong việc giám sát một tài sản. Trên biểu đồ hình nến, mỗi cây nến là một chu kỳ, tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch quan sát, có thể là 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng tương ứng. Khi chuyển động trung bình được tính toán, dữ liệu quan sát được ở khung thời gian đó sẽ hình thành cây nến. Vì vậy, đường trung bình di động đơn giản mức 26, khung thời gian 1 giờ là giá đóng cửa của 26 giờ giao dịch cộng lại và chia cho 26. Trung bình di động 26 chu kỳ được lập biểu đồ trong khung thời gian 1 phút sẽ tính tổng giá đóng cửa của 26 phút hoạt động giao dịch và chia số này cho 26.