Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Pivot Point (undefined)

Pivot Point là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để dự đoán các biến động ngắn hạn của hành động giá. Thông thường, chúng được tính bằng cách lấy mức trung bình của giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tài sản hoặc trung bình giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Khi hành động giá hiện tại diễn ra trên pivot point, nó được coi là tăng giá, khi nó xảy ra dưới pivot point, nó được coi là giảm giá.