Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Danh mục đầu tư (undefined)

Danh mục đầu tư là lựa chọn tài sản tài chính do nhà đầu tư nắm giữ. Chúng có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, hợp đồng quyền chọn cũng như đầu tư vào các quỹ giao dịch khác nhau. Bạn nên thận trọng để đa dạng hoá danh mục đầu tư vì điều này hạn chế rủi ro so với việc ràng buộc vào một công cụ tài chính duy nhất.