Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Nhà đầu tư dài hạn (undefined)

Nhà đầu tư dài hạn là những nhà giao dịch không quan tâm đến những biến động ngắn hạn về hành động giá mà tận dụng các xu hướng chính. Các nhà đầu tư dài hạn sẽ có xu hướng giữ lệnh trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, về mặt này họ hoàn toàn trái ngược với các nhà giao dịch trong ngày. Tại thời điểm này, phân tích kỹ thuật trở nên kém quan trọng hơn là sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc cơ bản liên quan đến tài sản được đầu tư.