Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Doanh số bán lẻ (undefined)

Là chỉ báo kinh tế tác động cao, theo dõi thay đổi hàng tháng về giá trị doanh số bán lẻ. Báo cáo doanh sô bán lẻ rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì chi tiêu của người tiêu dùng chiếm phần lớn hoạt động kinh tế của một quốc gia. Khi các số liệu bán lẻ thể hiện tốt hơn, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng vào hành động tăng giá đối với đồng tiền của quốc gia đó. Trong doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ được chia thành một báo cáo bán lẻ tiêu chuẩn và một báo cáo bán lẻ cốt lõi, không bao gồm doanh số bán ô tô vì các mặt hàng lớn này được coi là dễ biến động và có thể không thể hiện xu hướng cơ bản.