Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Vốn rủi ro (undefined)

Số vốn mà một nhà đầu tư tự do đầu tư mà không bị ảnh hưởng đáng kể trong trường hợp nó bị mất.

Other terms in this category