Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đáo hạn (undefined)

Trong giao dịch ngoại hối, đáo hạn xảy ra khi một lệnh được mở qua đêm mà không được tất toán (hai ngày là ngày giao dịch thông thường cho Forex). Đối với các lệnh vẫn mở, nó phải được đóng và mở lại để tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau. Các công ty môi giới tự động thực hiện điều này với cùng mức giá mà lệnh ban đầu được mở. Đáo hạn sẽ mất phí qua đêm, thể hiện sự chênh lệch giữa lãi suất đến hạn giữa các loại tiền tệ vay và tiền gửi.