Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh bán (undefined)

Để có lệnh bán hoặc ngắn hạn trên tài sản, hãy bán với kỳ vọng rằng giá trị tài sản giảm.