Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đường tín hiệu (undefined)

Được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, các đường tín hiệu thường bao gồm các đường trung bình động được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo tín hiệu mua hoặc bán. Tín hiệu mua thường được nhận thấy khi một đường tín hiệu bị vượt qua bởi chỉ báo được đề cập và tín hiệu bán xuất hiện khi nó bị phá xuống.